Vážení občané a chalupáři. Na této stránce Vás budeme průběžně informovat o povinnostech platit jednotlivé poplatky. Upozorňujeme na to, že poplatky jsou závazné! V případě, že nebudou poplatky řádně placeny, může te obecní úřad vymáhat, a to i exekučně. Žádáme Vás tedy o platební disciplínu.

Místní poplatek z pobytu

    Poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu se vybírá za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 

    Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená. 

    Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek za poplatníka. 

    Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů. 

    Plátce je povinen vést v písemné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Podrobnosti jsou uvedeny ve výše uvedené vyhlášce. 

 Výše poplatků:

    * Sazba poplatku činí za každý započatý den pobytu 15,- Kč.

Jak zaplatit?

Bezhotovostně:

    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:

       24229571/0100

    * Variabilní symbol: XXX2024. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místno XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342024
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby

Hotově:

    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.

Upozornění!

Úhradu poplatků je nutné provést odděleně od jiných plateb, jako samostatnou transakci.

Termín úhrady:

    * Termín úhrady poplatku je do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

   

Poplatky za vodu

 
Výše poplatků

    * Občan:     22,- Kč/m3 za rok 2024
    * Chalupář:  22,- Kč/m3 za rok 2024
    * Pronájem obecního vodoměru: 10,- Kč/měsíc za rok 2024
 
Jak zaplatit?
Bezhotovostně:
* Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:
24229571/0100
* Variabilní symbol: XXX2024. 
* Poznámka k variabilnímu symbolu: Místo XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
 Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342024
* Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby
Hotově:
* V úředních dnech přímo na obecním úřadu nebo přímo při provádění odečtu vodoměrů.
Termín úhrady:
    * Termín úhrady poplatku je do 14 dnů od vystavení vyúčtování.

Poplatky za odpady

   Výše poplatku  činí 600 Kč/pro poplatníka podle čl.2 odst. 1 písm. a) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021  a 600 Kč/pro poplatníka podle čl.2 odst. 1 písm. b)  Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osobaa je splatný ve 2 splátkách. Za první polovinu roku do 30. dubna 2024 a za druhou polovinu roku do 31. října 2024. Samozřejmě lze platbu provést i najednou.
 
   Informace o povinnosti uhradit poplatek za odpady bude zveřejněna pouze na úřední desce. Platbu lze provést osobně na obecním úřadě v úředních dnech, popřípadě převodem přímo na účet obce číslo 24229571/0100, kde v popisu pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby.
 
   Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
  
Výše poplatků

    * Občan:         600,- Kč za rok 2024, a to za jednu osobu hlášenou k trvalému pobytu
    * Chalupáři:     600,- Kč za rok 2024, a to za jeden objekt určený k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
 
Jak zaplatit?
Bezhotovostně:
    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:
       24229571/0100
    * Variabilní symbol: XXX2024. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místo XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342024
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby
Hotově:
    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.
Termín úhrady:
    * Termín úhrady poplatku je za první polovinu roku do 30. dubna 2024 a za druhou polovinu roku do 31. října 2024.
    * Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatky ze psů

  Poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Polom (dále jen „poplatník“). Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 Výše poplatků:

    * Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

       a) za jednoho psa 50,- Kč,

       b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.

Jak zaplatit?

Bezhotovostně:

    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:

       24229571/0100

    * Variabilní symbol: XXX2024. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místno XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342024
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby

Hotově:

    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.

Upozornění!

Úhradu poplatků za psa je nutné provést odděleně od jiných plateb, jako samostatnou transakci.

Termín úhrady:

    * Termín úhrady poplatku je do 30. června 2024.

    * Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Joomla templates by a4joomla