Poplatky ze psů

  Poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Polom (dále jen „poplatník“). Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 Výše poplatků:

    * Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

       a) za jednoho psa 50,- Kč,

       b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.

Jak zaplatit?

Bezhotovostně:

    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:

       24229571/0100

    * Variabilní symbol: XXX2023. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místno XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342023
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby

Hotově:

    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.

Upozornění!

Úhradu poplatků za psa je nutné provést odděleně od jiných plateb, jako samostatnou transakci.

Termín úhrady:

    * Termín úhrady poplatku je do 30. června 2023.

    * Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Joomla templates by a4joomla