Poplatky za odpady

   Výše poplatku  činí 600 Kč/pro poplatníka podle čl.2 odst. 1 písm. a) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021  a 600 Kč/pro poplatníka podle čl.2 odst. 1 písm. b)  Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osobaa je splatný ve 2 splátkách. Za první polovinu roku do 30. dubna 2024 a za druhou polovinu roku do 31. října 2024. Samozřejmě lze platbu provést i najednou.
 
   Informace o povinnosti uhradit poplatek za odpady bude zveřejněna pouze na úřední desce. Platbu lze provést osobně na obecním úřadě v úředních dnech, popřípadě převodem přímo na účet obce číslo 24229571/0100, kde v popisu pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby.
 
   Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
  
Výše poplatků

    * Občan:         600,- Kč za rok 2024, a to za jednu osobu hlášenou k trvalému pobytu
    * Chalupáři:     600,- Kč za rok 2024, a to za jeden objekt určený k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
 
Jak zaplatit?
Bezhotovostně:
    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:
       24229571/0100
    * Variabilní symbol: XXX2024. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místo XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342024
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby
Hotově:
    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.
Termín úhrady:
    * Termín úhrady poplatku je za první polovinu roku do 30. dubna 2024 a za druhou polovinu roku do 31. října 2024.
    * Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Joomla templates by a4joomla