Malá vodní nádrž pod Polomí

Malá vodní nadrž pod Polomí

Cílem projektu byla výstavba Malé vodní nádrže pod Polomí, která je navržena v souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací Královéhradeckého a Územním plánem obce Polom. Malá vodní nádrž zadrží vodu v krajině a zajistí biologické dočištění předčištěných splaškových vod, které jsou svedeny do nové nádrže prostřednictvím dvou hlavních kanalizačních řadů z obce.

Hráz malé vodní nádrže je provedena jako homogenní, sypaná z jílovité zeminy ze zemníku ze zátopy. Celá stavba byla projekčně členěna do 5 hlavních stavebních objektů – hráz, výpustný objekt, bezpečnostní přeliv, úpravy v zátopě a úpravy přítoku. V průběhu roku 2023 byl zpracován i pasport stávající obecní kanalizace tak, aby mohla být dodatečně zkolaudována.

Po dokončení projektu Obec Polom požádá na Městském úřadě v Rychnově nad Kněžnou o povolení vypouštění odpadních vod a následně na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje o vydání oprávnění k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu. Hlavním cílem projektu je vyřešení odkanalizování obce Polom, výrazné snížení znečištění vypouštěné vody do vod povrchových a v neposlední řadě i zlepšení odtokových poměrů při přívalových deštích.

 

Název projektu:               Malá vodní nádrž pod Polomí

Investor:                        Obec Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Projektant:                     VHRoušar s.r.o., Ing. Ladislav Roušar

Zhotovitel:                      P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové

Celkové náklady:             3.200.000,- Kč bez DPH

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem:   1.600.000,- Kč

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

 

Obnova vodní plochy na p.p.č. 19

V rámci stavebních prací byla zcela odbahněna vodní nádrž v návsi. Zhotovily se základové pasy z betonu vyztuženého kari sítěmi, nové obvodové zdivo ze železobetonu, část zdiva nad úrovní vodní plochy se vyzdila z řádkového zdiva z kamene a z rubové části bylo zdivo obetonováno. Horní část zdi se opatřila parapetem z kamene a na něj se přikotvilo zábradlí.Opravil se výtokový objekt nádrže. V rohu rybníka byla zřízeno místo pro sání požární vody. 

Realizací projektu jsem dosáhli výrazně většího množství zadržené vody v obci. Tato vodní plocha nyní slouží i jako požární zdroj vody a pomůže tak případně ochránit majetek místních obyvatel.  

Název projektu:              Obnova vodní plochy na p.p.č. 19

Investor:                        Obec Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Projektant:                     Vodesto s.r.o.

Celkové náklady:             771.847,08,- Kč včetně DPH

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem:  450.000,- Kč

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

Publicita projektu - napojení zdroje vody

Joomla templates by a4joomla