Zastupitelstvo obce

     Členové zastupitelstva jsou zvolení za základě řádných voleb v roce 2014. Jelikož počet členů zastupitelstva nedosahuje 15-ti volených, neprovádí se v obci Polom volba rady obce. Pravomoc rady přechází v souladu se zákonem o obcích na starostu obce.

Mandát zastupitelstva

  • rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon
  • volí ze svého středu starostu, zástupce starosty a další členy rady obce
  • zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby,
  • může v částech obce zřizovat osadní výbory
  • jeho pravomoc je vyjádřena v úst. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
  • je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce.
členové zastupitelstva
 
       Ing. Josef Šalda   Starosta obce
       Martin Peňáz   Místostarosta
       Ing. Miroslav Kozák   člen zastupitelstva
       Roman Buben   člen zastupitelstva 
       David Hejl  člen zastupitelstva
       Miroslav Buben   člen zastupitelstva
       Vladimír Myšák   člen zastupitelstva
 
Péče o vodní hospodářství

     Vodními hospodáři byli na vlastní žádost jmenováni  Ing. Miroslav Kozák a  Martin Peňáz. Výše jmenovaní kontrolují chod čerpadel a dávkování dezinfekce, obsah dezinfekce v dávkovačích a provádějí průběžnou kontrolu volného chlóru ve vodojemu. V letních měsících zároveň ve spolupráci s ostatními zastupiteli pomohou zajistit chod bazénu.

 
Služby obecním traktorem
 
    Služby obecním traktorem zajišťují Roman Buben, Miroslav Buben, David Hejl. 
 
Joomla templates by a4joomla