Místní poplatek z pobytu

    Poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu se vybírá za úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 

    Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená. 

    Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek za poplatníka. 

    Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů. 

    Plátce je povinen vést v písemné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Podrobnosti jsou uvedeny ve výše uvedené vyhlášce. 

 Výše poplatků:

    * Sazba poplatku činí za každý započatý den pobytu 15,- Kč.

Jak zaplatit?

Bezhotovostně:

    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:

       24229571/0100

    * Variabilní symbol: XXX2023. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místno XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342023
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby

Hotově:

    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.

Upozornění!

Úhradu poplatků je nutné provést odděleně od jiných plateb, jako samostatnou transakci.

Termín úhrady:

    * Termín úhrady poplatku je do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

   

Joomla templates by a4joomla