Vážení občané a chalupáři. Na této stránce Vás budeme průběžně informovat o povinnostech platit jednotlivé poplatky. Upozorňujeme na to, že poplatky jsou závazné! V případě, že nebudou poplatky řádně placeny, může te obecní úřad vymáhat, a to i exekučně. Žádáme Vás tedy o platební disciplínu.

Poplatky ze psů

  Poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Polom (dále jen „poplatník“). Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 Výše poplatků:

    * Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

       a) za jednoho psa 50,- Kč,

       b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.

Jak zaplatit?

Bezhotovostně:

    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:

       24229-571/0100

    * Variabilní symbol: XXX2021. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místno XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342021
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby

Hotově:

    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.

Upozornění!

Úhradu poplatků za psa je nutné provést odděleně od jiných plateb, jako samostatnou transakci.

Termín úhrady:

    * Termín úhrady poplatku je do 31. března 2021.

    * Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Poplatky za odpady

   Výše poplatku  činí 500 Kč/pro poplatníka podle čl.2 odst. 1 písm. a) Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019  a 500 Kč/pro poplatníka podle čl.2 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osobaa je splatný ve 2 splátkách. Za první polovinu roku do 30. dubna 2021 a za druhou polovinu roku do 31. října 2021. Samozřejmě lze platbu provést i najednou.
 
   Informace o povinnosti uhradit poplatek za odpady bude zveřejněna pouze na úřední desce. Platbu lze provést osobně na obecním úřadě v úředních dnech, popřípadě převodem přímo na účet obce číslo 24229-571/0100, kde v popisu pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby.
 
   Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
  
Výše poplatků

    * Občan:         500,- Kč za rok 2021, a to za jednu osobu hlášenou k trvalému pobytu
    * Chalupáři:     500,- Kč za rok 2021, a to za jeden objekt určený k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
 
Jak zaplatit?
Bezhotovostně:
    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:
       24229-571/0100
    * Variabilní symbol: XXX2021. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místo XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342021
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby
Hotově:
    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.
Termín úhrady:
    * Termín úhrady poplatku je za první polovinu roku do 30. dubna 2021 a za druhou polovinu roku do 31. října 2021.
    * Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatky za vodu

 
Výše poplatků

    * Občan:     15,- Kč/m3 za rok 2021
    * Chalupář:  15,- Kč/m3 za rok 2021
    * Pronájem obecního vodoměru: 10,- Kč/měsíc za rok 2021
 
Jak zaplatit?
Bezhotovostně:
* Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:
24229-571/0100
* Variabilní symbol: XXX2021. 
* Poznámka k variabilnímu symbolu: Místo XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
 Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342021
* Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby
Hotově:
* V úředních dnech přímo na obecním úřadu nebo přímo při provádění odečtu vodoměrů.
Termín úhrady:
    * Termín úhrady poplatku je do 14 dnů od vystavení vyúčtování.

Poplatky z ubytovací kapacity

    Poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. 

    Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. 

    Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 Výše poplatků:

    * Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 15,- Kč.

Jak zaplatit?

Bezhotovostně:

    * Číslo účtu: Poplatky prosím uhraďte bezhotovostním převodem obci Polom ve prospěch účtu:

       24229-571/0100

    * Variabilní symbol: XXX2020. 
    * Poznámka k variabilnímu symbolu: Místno XXX dosaďte číslo popisné Vaší nemovitosti.
       Příklad: Nemovitost 34 bude mít variabilní symbol: 342020
    * Ve zprávě pro příjemce uveďte Vaše jméno a účel platby

Hotově:

    * V úředních dnech přímo na obecním úřadu.

Upozornění!

Úhradu poplatků za psa je nutné provést odděleně od jiných plateb, jako samostatnou transakci.

Termín úhrady:

    * Termín úhrady poplatku je do 31. března následujícího kalendářního roku.

   

Joomla templates by a4joomla